Hogeschool Utrecht bereikt overeenstemming over kwaliteitsafspraken

06-06-2018

Hogeschool Utrecht (HU) heeft overeenstemming bereikt over de vereiste afspraken voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs. De minister voor Hoger Onderwijs stelt hiervoor middelen beschikbaar die zijn vrijgekomen door invoering van het leenstelsel. Het College van bestuur van de HU en het centrale (studenten)medezeggenschapsorgaan (HSR) zijn in hun kwaliteitsafspraken overeengekomen dat zij vooral willen inzetten op extra onderwijzend personeel, maar ook op gemeenschapsvorming en vernieuwing van de digitale leeromgeving. De Raad van Toezicht van de HU heeft het bereikte akkoord bekrachtigd. Hogeschool Utrecht is de eerste hoger onderwijsinstelling met overeenstemming over de kwaliteitsafspraken.

Volgens het Sectorakkoord dat het ministerie van OCW in april sloot met de hoger onderwijskoepels moet elke hoger onderwijsinstelling in kwaliteitsafspraken vastleggen hoe zij de kwaliteit van het onderwijs verder wil verbeteren. Accrediteringsorganisatie NVAO adviseert de minister na toetsing van de kwaliteitsafspraken. Hierna besluit de minister definitief over toekenning van de gelden. 

Jan Bogerd, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht: “Wij zijn blij dat we in samenspraak  met onze onderwijsgemeenschap en centrale en decentrale medezeggenschap het eens zijn geworden over hoe we de kwaliteit van ons onderwijs nog verder willen verbeteren. We hebben ons daarbij gericht op merkbare effecten voor studenten. We geloven dat de belangrijkste sleutel voor studiesucces ligt in het goede contact tussen docent en student, daar gaat dus ook het meeste geld naar toe. Met deze kwaliteitsafspraken continueren we de koers van onze onderwijsvisie ‘Onze wereld van morgen’.“

Thomas Kroes, voorzitter studentvertegenwoordiging Hogeschoolraad Hogeschool Utrecht: “Het is fijn om te zien dat er geld beschikbaar komt op de plekken waar het hard nodig is, investeringen in docenten die direct de kwaliteit van ons onderwijs zullen verbeteren. Daarnaast is er eindelijk ruimte om te investeren in de digitale leeromgeving, en daardoor in de toekomst van ons onderwijs. Dit zal het onderwijs niet alleen beter maar ook efficiënter maken. Als studenten hebben we hard gewerkt om extra investeringen in de gemeenschapsvorming voor elkaar te krijgen. Naar onze mening zorgt meer studentbetrokkenheid en een hechtere sfeer voor minder uitval en betere onderlinge begeleiding en controle. Wij zijn trots op de HU en wij hopen dat deze investeringen ervoor zullen zorgen dat meer studenten deze trots ervaren.”

Verwachte investeringen in extra onderwijskwaliteit

De HU ontvangt in de periode 2019 tot en met 2024 een oplopend bedrag voor investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op gelijkblijvende studentaantallen. De HU heeft het voornemen een deel van de middelen van 2023 en 2024 al eerder in te zetten. Zo zien studenten eerder meer effect van de kwaliteitsimpuls.

Extra onderwijzend personeel vergroot onderwijskracht

De HU wil het merendeel van de beschikbare middelen besteden aan het aanstellen van extra onderwijzend personeel. Dat zijn niet alleen meer docenten, maar ook docentonderzoekers, trainees en instructeurs die per student beschikbaar komen. Studenten beslissen hierover mee binnen hun instituut. Meer onderwijzend personeel betekent ruimte voor kleinere klassen, meer tijd van docenten voor studenten, meer begeleiding en individuele aandacht en contextrijker onderwijs vanuit de verbinding met beroepspraktijk en onderzoek. Dit versterkt het thuisgevoel, de HU-gemeenschap en het leidt tot meer studiesucces.  

HU-gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid

Een thuisbasis en gemeenschapsvorming dragen voor studenten bij aan de kwaliteit van onderwijs. Daarom versterkt de HU de studentparticipatie, de relatie van studenten onderling en de relatie van studenten met de HU. Ook gaat het om het creëren van gelijke kansen voor studenten en het wegnemen van belemmeringen voor studenten met een beperking.  

Structurele vernieuwing digitale leeromgeving

Structurele vernieuwing van de digitale leeromgeving is onontbeerlijk voor innovaties in onderwijs en onderzoek. De investeringen worden zowel benut voor implementatie van de digitale leeromgeving door docent/onderzoekers als voor de inzet van ICT-medewerkers voor innovaties van de digitale leeromgeving.

 
HU Kwaliteitsafspraken 2019-2024 (pdf)
Tabel Investeringen Hogeschool Utrecht in extra kwaliteit onderwijs (pdf)
Grafiek Investeringen Hogeschool Utrecht in extra kwaliteit onderwijs (jpeg)