Geen instroomlimiet voor opleidingen Verpleegkunde in 2019-2020

02-07-2018

Voor het collegejaar 2019-2020 laten hogescholen in Nederland de numerus fixus voor de bacheloropleiding Verpleegkunde los. Dit in tegenstelling tot studiejaar 2018-2019, waarvoor tien van de zeventien hogescholen een numerus fixus hanteren, waaronder Hogeschool Utrecht.

Verpleegkunde nf

Het besluit om met de numerus fixus te stoppen betreft alle voltijd, deeltijd en duale hbo-opleidingen Verpleegkunde, met uitzondering van een opleiding van de Hanzehogeschool. Deze hogeschool hanteert alleen voor de voltijd variant nog een numerus fixus, waarbij de instroom in samenspraak met het werkveld stapsgewijs wordt verhoogd. Het besluit van de hogescholen volgt na advies van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), intensief regionaal overleg en enkele jaren van gecontroleerde groei met een numerus fixus. De numerus fixus was nodig om de kwaliteit van de opleiding te kunnen blijven waarborgen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Hans Aerts, voorzitter LOOV: “De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, maar ook te voorzien in voldoende stageplaatsen door het werkveld, juist daar waar tot nu toe weinig hbo-verpleegkundigen werken. Alleen samen met de Nederlandse zorginstellingen kunnen we de gigantische maatschappelijke opdracht het hoofd bieden. Door landelijk in 2019-2020 onbeperkt studenten toe te laten tot de opleiding Verpleegkunde faciliteren we een maximale toeloop van toekomstige verpleegkundigen. Het opleiden van verpleegkundigen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs, de beroepsgroep en de politiek.”

Passende oplossingen creëren

De zeventien hogescholen werken samen met zorginstellingen in hun regio voortdurend aan passende oplossingen voor ontwikkelingen in het beroepenveld. Hogeschool Utrecht doet dat bijvoorbeeld in SamUZ (Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs), waarin met regionale kennisinstellingen en zorginstellingen afspraken zijn gemaakt om samen te zorgen voor zoveel mogelijk kwalitatieve opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen in de Randstad.